Ungeklasserne

et samarbejde mellem VUC, Aalborg og UngAalborg

Ungeklasserne er et tilbud til tosprogede unge i alderen 18 – 25 år, som har dansksproglige kompetencer svarende til slutningen af Danskuddannelse 2.

Ungeklasserne er oprettet med det formål at medvirke til, at flest mulige tosprogede unge får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet er, at de unge afslutter med AVUprøver på G-niveau (svarende til 9. klasse) i fagene dansk som andetsprog, engelsk, matematik og naturfag samt støttes i overgangen til en ungdomsuddannelse.

Undervisningen i Ungeklasserne varetages af lærerteam bestående af lærere fra VUC og lærere fra UngAalborg Uddannelsescenter (UngAUC). I Ungeklasserne er en kontaktlærer og en trivselsmedarbejder fra UngAUC bindeled mellem den enkelte unge, dennes netværk og øvrige fagprofessionelle.

En studievejleder på VUC er i samarbejde med lærerteamet ansvarlig for
gennemførselsvejledningen under forløbet. En vejleder fra UU-Aalborg er tilknyttet Ungeklassen og forestår vejledningen i overgangen til videre uddannelse. UU-vejlederne kan også arrangere brobygningsforløb og erhvervspraktik som uddannelsesafklarende aktiviteter.

Tilbuddet omfatter:
• Undervisning på AVU Basis og AVU G-niveau
• Prøver i fagene dansk som andetsprog, samfundsfag, engelsk, matematik og naturfag
• Kulturelle og faglige ekskursioner
• Mulighed for it- og ordblindeundervisning eller FVU samt lektiecafé/studiestøtte
• Mulighed for brobygningsaktiviteter og erhvervspraktik
• Mulighed for, at unge under danskuddannelse afslutter prøve i Dansk 2

Tilbuddet er SU-berettiget. Der er optagelse/prøveafvikling halvårligt. Optagelse sker ved henvendelse til VUC Aalborgs studievejledning eller UngAUC.

Forløbet varer 1 – 2 år afhængigt af den unges forudsætninger.

Undervisningen foregår på VUC;
På Sporet i Aalborg.

Tilbuddet er finansieret af VUC og Aalborg Kommune. Ved fremsendelse af betalingstilsagn til UngAUC kan der optages unge fra andre kommuner end Aalborg.