Prøveklasserne

I UngAUCs Prøveteam tilbydes prøveforberedende forløb tilrettelagt som 10. klasseforløb eller individuelt tilrettelagte forløb med henblik på 9. eller 10. klasseprøver.

Undervisningen er sprogbaseret og anvendelsesorienteret, og er organiseret på mindre parallelagte og fagopdelte hold.
Et forløb varer mellem ½ – 3 år afhængigt af elevens alder, forudsætninger og mål.

Målgruppen er 14 – 19-årige undervisnings-/uddannelsespligtige unge, som:
▪ I løbet af ½ – 3 år forventes klar til at gå til 9. eller 10. klasseprøve
▪ Ønsker og har brug for en skoledag, som er fleksibel med mulighed for individuelle hensyn

Målet er at eleven:
• Udvikler kompetencer i fagene dansk, engelsk, matematik, naturfag og 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk)
• Gennemfører 9. eller 10. klasseprøve i de bundne fag
• Udvikler kreative, kommunikative og tekniske kompetencer
• Udvikler personlige og sociale kompetencer og opnår øget selvtillid
• Opnår viden om og erfaring med ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsforhold
• Bliver i stand til at foretage et personligt og realistisk uddannelsesvalg

Indhold:
• Prøveforberedende basisfag: dansk, engelsk, matematik, dansk som andetsprog, naturfag (biologi/geografi, fysik/kemi) og 2. fremmedsprog (tysk, spansk eller fransk)
• Understøttende fagområder/valgfag: sundhed & sociale forhold, teknologi & kommunikation samt musik, sport & friluft
• Obligatoriske emner: uddannelse & job, demokrati & medborgerskab og sundhed
• Integrerede fagområder: IT, motion, læsning, innovation/ entreprenørskab
• Semesterprøver og afsluttende prøver, projektopgave/obligatorisk selvvalgt opgave
• Tværfaglige projekter, temauger, faglige og kulturelle ekskursioner og lejrskole
• Vejledningsaktiviteter: virksomhedsbesøg, erhvervspraktik, brobygning på
ungdomsuddannelser og udarbejdelse af uddannelsesplan
• Lærings- og opfølgningssamtaler
• Tilbud om støtte til fritidsaktiviteter og fritidsjob
• Mulighed for individuel eller gruppevis støtte fra trivselsmedarbejder

Optag og indskrivning:
Der er løbende optag. Optag sker ved ansøgning fra forældre/værge, eventuelt på foranledning af UU-vejleder eller andre fagprofessionelle. Rådgiver på Jobcenter kan henvise ved fremsendelses af uddannelsesplan. Ansøgning findes på www.ungauc.dk og skal vedlægges elev/ uddannelsesplan og bilag, som har betydning for skolegang herunder PPR-rapport, hvis eleven tidligere er udredt af PPR. Optagelse til 10. klasseforløb kan også ske via optagelse.dk.
UngAUC indbyder elev og forældre/værge til samtale om opstart, forløb og målsætning.

Undervisningen foregår på Enggårdsgade 65 i Aalborg.

Elever, som fylder 18 år kan søge SU.

Ved fremsendelse af betalingstilsagn optager UngAUC også unge fra andre kommuner end Aalborg.