Afklaringsforløb/ENKA

På UngAUCs afklaringsforløb, ENKA tilbydes afklaring af faglige, sociale og personlige forudsætninger i relation til skolegang og uddannelse.

Den enkelte unge får et individuelt tilpasset forløb med op til 16 undervisningslektioner om ugen. Et forløb varer fra 6 – 12 måneder afhængigt af elevens alder, forudsætning og mål.

I forløbet er der et tæt samarbejde mellem den unge, forældre og/eller primære personer, UUvejleder, PPR-medarbejder og rådgiver i Familiegruppe/Jobcenter.

Målgruppen er 14 – 18-årige undervisnings- og uddannelsespligtige unge
• Som ikke med udbytte frekventerer aktuelt skoletilbud (dropout-truede elever)
• Som ikke har modtaget undervisning i kortere eller længere perioder (dropout-elever)
• Som aktuelt ikke er i stand til at indgå i et fuldtids skole- eller uddannelsestilbud
• Som har brug for individuelt tilrettelagt undervisning som led i afklaring af skoletilbud og/eller uddannelse

Målet er, at eleven
• Får afklaret almene faglige forudsætninger i grundfagene dansk, engelsk og matematik
• Generhverver lysten til læring og troen på egne muligheder
• Udvikler personlige og sociale kompetencer herunder mødestabilitet
• Afklares i forhold til skoletilbud og/eller uddannelse

Indhold
• Basisfagene: dansk, engelsk og matematik
• Understøttende undervisning i form af aktiviteter samfunds- og naturfagligt, socialt eller
kulturelt indhold eller med fokus på bevægelsesmæssigt indhold
• Individuelt tilpasset mødeskema
• Lærings- og opfølgningssamtaler
• Vejledningsaktiviteter: individuel og gruppevis vejledning, erhvervspraktik,
virksomhedsbesøg, introduktion til ungdomsuddannelser og udarbejdelse af uddannelsesplan
• Tilbud om støtte til fritidsaktiviteter og fritidsjob
• Mulighed for individuel eller gruppevis coaching i relation til personlig udfordring/
problemstilling
• Støtte i overgang til ordinært tilbud

Optag og indskrivning:
Der er løbende optag. Optag sker ved ansøgning fra forældre/værge på foranledning af skoleleder, UU-vejleder, medarbejder ved PPR eller rådgiver i Familiegruppe/Jobcenter.

Ansøgning findes på www.ungauc.dk og skal vedhæftes elev/uddannelsesplan og bilag, som har betydning for skolegang herunder PPR-rapport, hvis eleven tidligere er udredt af PPR.
UngAUC indbyder elev og forældre/værge til samtale med aftaler om opstart, forløb og målsætning.

Undervisningen foregår på Stationen, Stationsvej 10 i Nørresundby.

Ved fremsendelse af betalingstilsagn optager UngAUC også unge fra andre kommuner end Aalborg.