UngAUC / Aalborg

Hent ansøgningsskema (PDF)

Ansøgningsskema.pdf

Ungaalborg Uddannelsescenter
Enggårdsgade 65, 9000 Aalborg

93 52 09 60 / ungauc@aalborg.dk
EAN: 5798003745824

Om UngAUC

UngAUC er Aalborg Ungdomsskoles uddannelsescenter for unge i alderen 14 – 25 år. Vi har godt 400 unge i fuldtidsforløb og ca. 150 unge i korterevarende forløb og projekter.
UngAUC tilbyder målrettede forløb som afslutning på grundskole og i overgang til videre uddannelse/ beskæftigelse. Vi er organiseret med fuldtids skole- og uddannelsestilbud samt kurser, projekter og afklaringsforløb. Tilbuddene er placeret på forskellige lokaliteter i Aalborg.
UngAUC er organiseret i team med lærere, trivselsmedarbejder og teamleder. Derudover har vi administrativt og teknisk servicepersonale. Vi er i alt cirka 60 ansatte.
Målgrupper

 • 14 – 19-årige unge, som ønsker eller vurderes at have behov for at arbejde med faglige, sproglige eller sociale kompetencer samt uddannelsesparathed
 • 15 – 19-årige unge, som skal afslutte med 9.-10.klasseprøver og som ønsker uddannelsesafklaring
 • 14 – 17-årige nyankomne tosprogede unge med behov for basisundervisning i dansk som
  andetsprog
 • 14 – 18-årige unge med behov for faglig og personlig støtte som afsæt til skole- eller
  uddannelsestilbud
 • 18 – 25-årige nyankomne aktivitets- og jobparate unge
 • 18 – 19-årige unge på uddannelsesstøtte/LAB-lov
  Undervisningstilbud
 • Fleksible forløb med undervisning, der kombinerer teoretisk og praktisk læring – mulighed for at afslutte med prøver i bundne prøvefag samt valgfag
 • 10. klasseforløb med afsluttende prøver enten sommer eller vinter
 • Basisundervisning for nyankomne tosprogede unge
 • Danskuddannelse kombineret med fagundervisning og virksomhedspraktik
 • Prøveforberedende enkeltfagsundervisning
 • Afklarings- og coachbaserede forløb (inkl. enkeltmandsundervisning)
 • Værksteds- og introforløb
 • Sikkerheds- og førstehjælpskurser
 • Lektiecafé, studiestøtte og støtte til unge i ordinære uddannelser/beskæftigelse

Optag

Der er løbende optag, som sker på baggrund af en samtale efter:

a) Ansøgning fra forældre (eventuelt foranlediget af fagprofessionnelle) eller
b) Henvisning fra UU-vejleder, PPR-medarbejder eller rådgiver i      Familiegruppe/Jobcenter
eller
c) Ansøgning via optagelse.dk (10. klasseforløb)

Ved fremsendelse af betalingstilsagn kan UngAUC optage unge fra andre kommuner end Aalborg.

Samarbejde

UngAUC arbejder i henhold til Aalborg Kommunes politikker og strategier på ungeområdet, og samarbejder med kommunale og lokale aktører om uddannelses-, beskæftigelses- og fritidsaktiviteter. Alle tilbud er oprettet i henhold til Lov om ungdomsskoler, hvori der henvises til øvrig lovgivning på ungeområdet.

UngAUC er organisatorisk placeret i Skoleforvaltningen og samarbejder med enheder herunder i henhold til uddannelsesvejledning og vejledningsaktiviteter, specialpædagogisk bistand, dropout- indsats, SSP, konsulentbistand, befordring af elever og øvrig administration.

UngAUC samarbejder desuden tæt med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Familiegrupper og Jobcentre. Herudover har UngAUC et tæt samarbejde med VUC, SOSU og Tech College, videregående uddannelser, frivillige organisationer samt private og offentlige virksomheder i Aalborg.